Vés al contingut (premeu Retorn)

Repte 12. Incrementar la sostenibilitat financera de la Universitat per garantir l’excel·lència de l’activitat acadèmica que s’hi desenvolupa

CAPTACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS; TRANSPARÈNCIA; EFICIÈNCIA; RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA

Objectius estratègics

Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
12.1 Incrementar els ingressos genèrics per tal de poder destinar els recursos adequats a l’activitat acadèmica Gerent Dir. Àrea Econòmica En coordinació amb
 • Negociar amb l’Administració un nou model de finançament adaptat a la singularitat dels objectius de la UPC, que vagi acompanyat dels recursos justos i necessaris de funcionament i d’inversions.
Rector /Gerent
 • Cercar vies alternatives de captació de recursos: implantar un pla de captació de recursos centrat a reforçar la imatge de marca i la valorització de la nostra activitat.
Vr. Transferència i Innovació/Dir. Àrea Recerca
 • Revisar, optimitzar i maximitzar les potencialitats de les entitats del grup amb l’objectiu que les seves activitats aportin progressivament més recursos al pressupost genèric de la UPC.
 • Incrementar l’atractiu dels nostres estudis per a estudiants no comunitaris, amb activitats complementàries de formació intensives, com per exemple cursos d’estiu o formació no presencial.
Vr. Política Internacional/Vr. Transformació Digital
 • Incrementar el coneixement internacional de la UPC que hi faciliti l’establiment d’acords internacionals estratègics de llarga durada d’intercanvi de persones, activitats i oportunitats de finançament.
Vr. Política Internacional/Vr. Transformació Digital
 • Reforçar les actuacions que possibiliten la captació alternativa de recursos, com ara el marxandatge o la cessió temporal d’espais.
Dir. Àrea Infrastructures
 • Reduir progressivament el deute tot mantenint l’equilibri pressupostari actual.
Dir. Àrea Econòmica/Gerent
 • Inventariar l’estat d’ocupació dels centres i optimitzar la utilització dels espais, i apostar per la sostenibilitat econòmica ambiental.
Dir. Àrea Infrastructures
 • Desenvolupar un projecte d’optimització d’espais quan aquests no siguin d’ús regular.
 • Dissenyar un projecte global per buscar patrocinis dels laboratoris en el marc del pla de mecenatge.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
12.2 Millorar la transparència i l’eficiència en la utilització dels recursos existents Gerent Dir. Àrea Econòmica En coordinació amb
 • Implantar la comptabilitat analítica amb l’objectiu de fer més transparent l’assignació i utilització dels recursos i la seva priorització, seguint les directrius de l’administració pública.
Dir. Àrea Econòmica/Gerent
 • Recuperar i impulsar la cultura de la millora contínua mitjançant l’avaluació permanent dels nostres serveis i activitats.
Vr. Avaluació i Qualitat/Dir. Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals
 • Implantar els objectius dels plans UPC Energia 2020 i UPC Recircula amb un increment de la participació i la sensibilització de la comunitat.
Dir. Àrea Infrastructures
 • Definir una nova normativa de gestió d’espais que afavoreixi una gestió més racional i, quan sigui possible, descentralitzada, amb identificació clara de responsabilitats, i identificació de laboratoris.
Dir. Àrea Infrastructures
 • Millora de les eines de suport als comandaments i gestors, proporcionant-los eines de quadres de comandament que els permetin consultar de forma fàcil la informació referent als seus àmbits de negoci i de la Universitat en general.
Vr. Transformació Digital/Dir. Àrea TIC
 • Definir una estratègia inequívoca d’integració de la prevenció de riscos laborals i l’autoprotecció en les activitats de la Universitat.
Dir. Àrea Serveis Jurídics
 • Implantar la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, amb els canvis quant a processos de compra que representa per a les unitats. Homologar proveïdors de compra conjunta; establir un marc de contractació i compra responsable.
Dir. Àrea Serveis Jurídics

 

Indicadors base per orientar-nos en la consecució dels objectius proposats

 • Percentatge de finançament de la Generalitat sobre el global d’ingressos genèrics
  Actualment les transferències corrents de la Generalitat genèriques representen un 67 % dels ingressos genèrics del pressupost de la Universitat. .
 • Percentatge de cobertura del cost de capítol I que representa el finançament ordinari de la Generalitat
  Actualment, un 86 %.
 • Percentatge de l’import dedicat a inversions universitàries (PIU) respecte al pressupost total genèric
  Actualment, un 1 %.
 • Percentatge de recursos de les entitats externes
  Actualment, el 3,68 % del finançament genèric prové d’entitats externes.
 • Nivell d’endeutament bancari de la UPC
  Actualment, la capacitat d’endeutament bancari és de 32 M€.
 • Superfícies construïdes