Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / 2018-2021 / Reptes i objectius estratègics / Repte 9. Dissenyar un pla estratègic de personal negociat amb l’Administració i d’acord amb les unitats

Repte 9. Dissenyar un pla estratègic de personal negociat amb l’Administració i d’acord amb les unitats

MODEL DE PLANTILLA; MODEL DE DISTRIBUCIÓ; DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL; RENOVACIÓ GENERACIONAL; ORGULL DE PERTINENÇA

Objectius estratègics

Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
9.1 Definir conjuntament amb les unitats, i especialment tenint en compte els seus àmbits d’especialització, el model de plantilla ideal per donar resposta als objectius i reptes acadèmics. Model de dimensionament com a element cabdal de negociació amb la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) Vr. Política Acadèmica/Gerent Dir. Àrea Personal i Organització En coordinació amb
 • Desplegar un model que permeti definir objectius i establir estratègies clares de priorització de recursos i desenvolupament de plantilles, cercant alhora aliances amb agents socials de cara a la negociació amb l’Administració.
 • Establir el model de plantilla de PDI adient per dur a terme les activitats acadèmiques, tenint en compte les especificitats dels centres i titulacions i d’acord amb les direccions de les unitats acadèmiques.
 • Alinear l’estructura organitzativa i la distribució dels llocs de treball del PAS amb els objectius estratègics de la institució, mitjançant, entre altres, l’avaluació dels serveis.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
9.2 Acordar un model de carrera acadèmica que sigui la base de l’establiment de polítiques i de negociació amb els agents socials, i de renovació generacional Vr. Política Acadèmica Dir. Àrea Personal i Orgabització En coordinació amb
 • Avançar en la creació de diferents perfils de professorat en el règim de dedicació, sempre que el marc legal ho permeti.
Dir. Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals
 • Donar suport al PDI en formació perquè pugui desenvolupar una trajectòria docent i investigadora sòlida.
 • Incrementar les places convocades en el pla de promoció del PDI per tal de garantir la promoció del PDI acreditat, d’acord amb les possibilitats pressupostàries.
 • Mantenir i incrementar, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, el nombre de places convocades en el marc de la carrera horitzontal del professorat associat.
 • Actualitzar el programa d’estabilització per al personal que inicia la seva carrera acadèmica.
 • Identificar les jubilacions forçoses a 10 anys vista i estimar-ne les voluntàries.
 • Estudiar la possibilitat de captació de talent jove i, quan sigui possible, de procedència internacional, mitjançant la utilització dels diferents programes de les administracions.
 • Estudiar les necessitats per àmbits i dissenyar el pla de futur.
 • Augmentar el rendiment del PDI, rellevant-los de les tasques de gestió poc productives i centrant-los en tasques que contribueixin al progrés de la Universitat i dels seus titulats.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
9.3 Definir la transició vers la plantilla ideal. Model de distribució intern Gerent Dir. Àrea Personal i Organització En coordinació amb
 • Incrementar la contractació del PDI a temps complet per intentar assolir els valors establerts en el model de plantilla, d’acord amb les limitacions legals i les possibilitats pressupostàries.
 • Distribuir aquesta nova contractació entre els diferents departaments, de forma transparent, tenint en compte la situació actual, el model definit, les jubilacions properes i els indicadors de l’activitat acadèmica dels departaments.
 • Fer el seguiment del model de PDI i de PAS any rere any (en funció dels canvis reals realitzats). Revisar el model de distribució interna del PAS i fer-ne alhora un seguiment periòdic amb els agents socials.
 • Definir clarament les responsabilitats en els processos dels Serveis Generals i les UTG.
 • Potenciar l’especialització del PAS en tasques de gestió específiques, especialment les de més valor afegit.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
9.4 Aconseguir PDI i PAS UPC d’excel·lència, motivat i implicat amb la UPC (orgull de pertinença) i referent de professionalitat en el món universitari Vr. Personal Docent i Investigador/Gerent Dir. Àrea Personal i Organització En coordinació amb
 • Donar suport als grups de recerca, als nostres investigadors i investigadores, i potenciar el desenvolupament d’infraestructures científiques de primer nivell.
 • Potenciar l’estímul del PDI a la transferència de tecnologia i la innovació.
 • Valoritzar la participació del PDI en l’extensió universitària i la gestió, reconeixent el valor que aquestes tasques tenen per a la UPC i ampliant el ventall d’activitats reconegudes en l’avaluació del règim de dedicació.
Vr. Avaluació i Qualitat
 • Vetllar per l’estandardització de criteris i la transparència de resultats dels processos de planificació i avaluació del PDI de la Universitat.
Vr. Avaluació i Qualitat
 • Dissenyar un pla de suport i reconeixement al PAS, que vagi acompanyat d’un procés de suport a les iniciatives d’aquest col·lectiu, de referència en la gestió universitària.
 • Dissenyar un sistema formatiu per al PAS eficient, incidint en els idiomes, les habilitats tecnològiques i els coneixements normatius.
 • Impulsar un pla d’acompanyament al personal que es jubila.
 • Desenvolupar un programa per a la carrera professional del PAS.
 • Fomentar els mecanismes per a la conciliació de la vida laboral i personal del PAS.
 • Incentivar el treball en equip, especialment dirigit a la implantació de projectes i reptes institucionals transversals de durada determinada.
 • Incentivar la vocació de servei del PDI i del PAS de forma coordinada i propera en el compliment dels objectius de les unitats.
 • Afavorir la implicació, la integració i la complicitat de tota la comunitat universitària minimitzant les barreres de comunicació per complir millor els objectius de la Universitat.
 • Revisar i reconfigurar el pla dirigit al personal de la UPC jubilat.
 • Dissenyar una política de promoció de captació de PAS que tingui en compte el domini de terceres llengües.

 

Indicadors base per orientar-nos en la consecució dels objectius proposats