Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / 2018-2021 / Reptes i objectius estratègics / Repte 3. Aconseguir la formació integral de l’estudiantat com a eix vertebrador de l’activitat de la Universitat

Repte 3. Aconseguir la formació integral de l’estudiantat com a eix vertebrador de l’activitat de la Universitat

RENDIMENT ACADÈMIC; OFERTA D’ESTUDIS; MOBILITAT; ACTIVITATS EXTRAACADÈMIQUES; ACOLLIDA; PARTICIPACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS; CAPACITACIÓ PROFESSIONAL.

Objectius estratègics

Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
3.1 Incrementar l’èxit acadèmic dels estudiants Vr. Docència i Estudiantat/Vr. Política Acadèmica Dir. Àrea Acadèmica En coordinació amb
 • Revisar les normatives d’avaluació i permanència per disminuir el percentatge d’abandonament dels estudis, especialment a la fase inicial dels estudis, facilitant la millora de la progressió acadèmica de l’estudiantat, amb una atenció especial a les iniciatives d’èxit aplicades pels centres.
Vr. Política Acadèmica/ Dir. Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals
 • Establir línies d’acció tutorial d’assessorament acadèmic a l’estudiantat.
 • Potenciar les mentories entre iguals, especialment en els primers cursos, per facilitar l’adaptació.
 • Dissenyar un marc per a l’acollida a l’estudiantat.
 • Facilitar a l’estudiantat l’accés als recursos informàtics disponibles als laboratoris docents.
Vr. Transformació Digital
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
3.2 Adequar l’oferta de serveis a les necessitats dels estudiants Gerent/Vr. Docència i Estudiantat/Vr. Política Acadèmica Dir. Àrea Personal i Organnització/Dir. Àrea Infrastructures/Dir. Àrea Econòmica En coordinació amb
 • Millorar el suport i el reforç a les secretaries acadèmiques del centres i altres serveis d’atenció a l’usuari, per millorar l’atenció a l’estudiantat, especialment pel que fa als torns de tarda.
 • Revisar l’oferta actual d’activitats per als estudiants i adaptar-les als interessos i necessitats de l’estudiantat de grau i màster.
 • Intensificar el usos de les biblioteques i aules d’estudi com a espais d’aprenentatge autònom i/o col·laboratiu.
 • Orientar l’estructura administrativa per oferir serveis de més valor afegit a l’estudiantat.
 • Intensificar les aplicacions TIC per incrementar l’autonomia de l’estudiantat, automatitzant processos bàsics i creant un catàleg de prestacions en autoservei.
 • Reforçar i ampliar l’oferta de voluntariat social vinculat a la docència.
Dir. Àrea Acadèmica
 • Adequar l’oferta de serveis i espais a les necessitats dels estudiants.
Dir. Àrea Acadèmica
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
3.3 Incentivar la mobilitat internacional dels estudiants de la UPC (outgoing) Vr. Política Internacional/Vr. Política Acadèmica Dir. Àrea Acadèmica En coordinació amb
 • Reforçar tots els programes de mobilitat existents.
 • Incentivar la participació del professorat per treure profit de les seves xarxes de col·laboració internacional, especialment dels que participen com a partners en projectes de recerca internacionals.
Vr. Política Científica
 • Impulsar la coordinació dels professors responsables de programes d’intercanvi internacional dels centres amb l’estudiantat.
 • Promoure l’aprenentatge de llengües i l’adquisició de competències interculturals que facilitin la mobilitat dels estudiants i potenciïn el perfil internacional dels graduats i graduades de la UPC.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
3.4 Promoure les activitats extraacadèmiques de l’estudiantat com a element cohesionador Vr. Docència i Estudiantat Dir. Àrea Acadèmica/Dir. Àrea Infrastructures En coordinació amb
 • Millorar el suport de la Universitat a les activitats extraacadèmiques de l’estudiantat, promovent l’activitat de les associacions i adequant i millorant els recursos de què disposen.
 • Desenvolupar un protocol perquè, d’acord amb els centres, s’acordi un marc per a la realització de les festes de l’estudiantat.
 • Potenciar la participació i la implicació dels estudiants en activitats extraacadèmiques (esportives, culturals, associatives…) de la Universitat.
 • Implantar iniciatives de participació orientades a la millora del teixit associatiu de l’estudiantat.
 • Impulsar el programa d’activitats culturals de la UPC, facilitant mecanismes de participació col·laborativa.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
3.5 Fomentar la participació individual i col·lectiva dels estudiants en la presa de decisions i la millora de les activitats de la Universitat Vr. Docència i Estudiantat/Secretaria General Dir. Àrea Acadèmica En coordinació amb
 • Fomentar la participació de l’estudiantat en tots els òrgans de govern on tenen representació, i analitzar la viabilitat d’aquesta en la resta d’òrgans.
 • Facilitar mecanismes per a l’autoorganització i gestió dels canals i sistemes de comunicació entre l’estudiantat i entre aquest i els seus representants, per informar de les seves activitats i promocionar activitats de tipus social i cultural de les seves associacions que permetin complementar-ne i ampliar-ne la formació reglada.
 • Convocar i facilitar reunions periòdiques amb els representats de l’estudiantat, per tal de debatre i atendre les seves demandes i aportacions.
 • Facilitar i promoure la participació de l’estudiantat en els plans de millora de processos de la Universitat i en el disseny de les polítiques de govern que els afectin més directament.
 • Impulsar i visibilitzar les bústies de suggeriments a tots els nivells orgànics i transparentitzar, quan escaigui, les actuacions derivades d’aquestes.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
3.6 Millorar la capacitació professional dels estudiants Vr. Docència i Estudiantat Dir. Àrea Acadèmica En coordinació amb
 • Facilitar i potenciar els diferents mecanismes pels quals l’estudiantat participa en la recerca i la transferència de tecnologia com a via per llançar la seva carrera professional.
Vr. Política Científica
 • Potenciar activitats de l’estudiantat en els grups, unitats i centres de recerca i també en empreses, especialment les de l’entorn, durant els seus estudis de grau i màster.
Vr. Política Científica/CTI
 • Ampliar l’oferta per a l’estudiantat d’activitats formatives sobre emprenedoria i creació d’empreses, i en les habilitats interculturals.
 • Ampliar els programes interdisciplinaris en la formació implicant-hi empreses que col·laborin en la tutorització de projectes de promoció del talent jove.
 • Incentivar i prioritzar les iniciatives d’R+D+I dels grups, instituts o centres que mostrin un historial o uns objectius clars en relació amb la inserció laboral dels becaris i/o els estudiants de TFG, TFM o doctorat.
Vr. Política Científica
 • Vetllar pel component formatiu dels programes de cooperació educativa i per una contraprestació econòmica correcta a l’estudiantat, valoritzant-ne l’aportació a les empreses i institucions.
 • Vetllar, d’acord amb els centres docents, per facilitar recursos per impulsar les pràctiques en empresa (borsa de pràctiques) i per desenvolupar els recursos necessaris per al bon seguiment i l’avaluació de les pràctiques. Estudiar la possibilitat de reduir l’overhead per a les associacions sense ànim de lucre.
 • Donar formació a estudiants ja graduats per facilitar la seva inserció com a personal docent al sistema universitari.
 • Promoure la iniciativa campusLab per fer projectes docents i de recerca aplicats a la millora del campus.

 

Indicadors base per orientar-nos en la consecució dels objectius proposats