Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / 2018-2021 / Reptes i objectius estratègics / Repte 1. Disposar d’una oferta acadèmica de qualitat orientada a satisfer les necessitats de la societat

Repte 1. Disposar d’una oferta acadèmica de qualitat orientada a satisfer les necessitats de la societat

MAPA DE TITULACIONS; RECURSOS NECESSARIS PER A LA DOCÈNCIA; ACTIVITAT DOCENT COM A EIX TRANSVERSAL; INNOVACIÓ DOCENT; ENQUESTES DE SATISFACCIÓ; MARC NORMATIU; ACREDITACIONS D’EXCEL·LÈNCIA.

Objectius estratègics

Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
1.1 Racionalitzar el mapa de titulacions per satisfer les demandes de la societat i afavorir la inserció laboral i l’èxit professional del nostre estudiantat Vr. Política Acadèmica/Vr. Avaluació i Qualitat Dir. Àrea Acadèmica En coordinació amb
 • Analitzar l’oferta acadèmica i establir criteris que defineixin el marc de de la programació acadèmica de la UPC per a l’oferta actual i per a la inclusió de nous estudis, de manera que garantim la coherència global, la singularització dels campus, si escau, i l’estabilitat del sistema.
 • Definir una estratègia sobre els programes conjunts interuniversitaris i/o internacionals, fixant les àrees i entitats amb les quals ens interessa establir aliances de forma prioritària.
Vr. Política Internacional
 • Analitzar la política de centres adscrits i la nostra relació: oferta de serveis.
Vr. Avaluació i Qualitat
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
1.2 Vetllar per l’assignació de recursos per a la impartició de programes formatius Vr. Política Acadèmica/Vr. Avaluació i Qualitat Dir. Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals/Dir. Àrea Personal i Organització En coordinació amb
 • Dissenyar i implantar un nou model d’encàrrec docent, d’acord amb les unitats acadèmiques.
Vr. Política Acadèmica
 • Millorar el suport al professorat. Oferir-li un servei homogeni i de qualitat independentment del campus on sigui. Reforçar també el coneixement i ús de bones pràctiques d’eines de suport a la docència.
Dir. Àrea Personal i Organització
 • Executar inversions orientades a la provisió de connectivitat i de disponibilitat d’accés a múltiples recursos en xarxa, que millorin la dotació de punts d’alimentació elèctrica en biblioteques, aularis i espais docents, i actualitzin l’equipament dels laboratoris i tallers per poder oferir una formació pràctica de qualitat.
Dir. Àrea Infrastructures/Dir. Àrea TIC
 • Millorar i incrementar l’assignació d’equipament docent: software, hardware, recursos bibliogràfics, revistes, bases de dades…
Gerent/Dir. Àrea TIC
 • Potenciar l’ús de continguts i materials audiovisuals entre el professorat.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
1.3 Reconèixer l’activitat docent com a eix central i bàsic de l’activitat de la Universitat, potenciant les metodologies d’innovació docent Vr. Avalució i Qualitat/Vr. Política Acadèmica Dir Planificació, Qualitat i Projectes Transversals/Dir. Àrea Acadèmica En coordinació amb
 • Revisar el model de reconeixement de les activitats del PDI que tingui en compte totes les activitats relacionades amb la docència.
 • Vetllar per l’homogeneïtzació de criteris i la transparència de resultats dels processos de planificació i avaluació de l’activitat del PDI de la Universitat.
 • Donar suport a la recerca i la formació del professorat en l’àmbit de la innovació docent i establir una metodologia d’avaluació dels resultats dels processos d’innovació docent.
Vr. Política Científica
 • Identificar i difondre els exemples de docència de qualitat.
ICE
 • Vetllar per el disseny universal i inclusiu de l’aprenentatge
 • Potenciar la formació en competències transversals i docents del professorat novell.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
1.4 Millorar l’activitat de la UPC a través de l’anàlisi de les enquestes de satisfacció (internes i externes) Vr. Avaluació i Qualitat Dir. Àrea Planificació, Qualitat i Projectes Transversals En coordinació amb
 • Elaborar un protocol d’actuació per tal de millorar les garanties de qualitat de les enquestes, tant pel que fa al professorat com a l’estudiantat.
 • Fer un seguiment de les enquestes i dels plans d’actuació que se’n derivin per a una millora continuada de la docència i per abordar problemàtiques específiques.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
1.5 Revisar el marc acadèmic i normatiu per garantir-ne la coherència global Vr. Política Acadèmica Dir. Àrea Acadèmica En coordinació amb
 • Establir el marc acadèmic que orienti les activitats docents: activitat lectiva, avaluació i permanència.
Vr. Docència i Estudiantat
 • Analitzar les normatives d’accés, matrícula, avaluació i permanència, i el calendari acadèmic, d’acord amb el marc acadèmic de referència.
Vr. Docència i Estudiantat
 • Revisar i aplicar les normatives de reavaluació i reconducció d’acord amb els centres docents.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
1.6 Incrementar el nombre d’acreditacions d’excel·lència de titulacions Vr. Avaluació i Qualitat/Vr. Política Acadèmica Dir Planificació, Qualitat i Projectes Transversals En coordinació amb
 • Sistematitzar l’anàlisi dels processos d’acreditació per detectar-ne les mancances i estimular-ne la superació.
 • Promoure la implicació dels centres i reconèixer-ne les iniciatives per obtenir aquestes acreditacions.
Viceretorat/s responsable/s de l’execució de l’objectiu estratègicÀrea/àrees responsables de l’execució de l’objectiu estratègic
Objectius prioritzats per l’any (d’acord amb les actuacions programades)
2018201920202021
1.7 Garantir la coherència dels processos de verificació, seguiment, modificació, acreditació (VSMA) Vr. Avaluació i Qualitat/Vr. Política Acadèmica Dir. Planificació, Qualitat i Projectes Transversals/Dir. Àrea Acadèmica En coordinació amb
 • Aportar criteris, metodologies i eines per certificar la implementació dels SGIQ a totes les unitats de la Universitat.
 • Assolir el reconeixement extern de l’AQU, com a unitat acreditada per dur a terme activitats internes d’avaluació de la qualitat universitària.

 

Indicadors base per orientar-nos en la consecució dels objectius proposats